Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13,85/15.; u daljnjem tekstu:Zakon), uređuje se pristup informacijama i ponovna uporaba informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Zakonom se propisuju načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava napristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

U skladu s navedenim, Zakon daje svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi (korisniku), na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija.Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili  drugim propisom.

Zahtjev za ostvarivanja prava na pristup informacijama, može se podnijeti službenici za informiranje Opće bolnice Dubrovnik i to:

1. PUTEM POŠTE S NAZNAKOM „ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA“ (NA ADRESU OPĆA BOLNICA DUBROVNIK, DR. ROKA MIŠETIĆA 2 ILI DONIJETI OSOBNO NA PROTOKOL OPĆE BOLNICE DUBROVNIK),

2. PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE NA ADRESU: sluzbenik-za-informiranje@bolnica-du.hr

3. USMENO NA ZAPISNIK KOD SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

-Službenica za informiranje je Daria Vujević mag.iur.

Pisani zahtjev mora sadržavati:
o naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
o podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
o ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
o tvrtku odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan
pozvati se na primjenu Zakona.

 

RJEŠAVANJE O ZAHTJEVU ZA PRISTUP INFORMACIJI

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji, tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

U skladu s čl. 19. st. 2. Zakona, Opća bolnica Dubrovnik ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Kriteriji za određivanje visine naknade i način naplate naknade naplaćuju se sukladno kriterijima iz čl.19. st.3. Zakona, te Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ 12/14., 15/14.)

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona. U svrhu ponovne uporabe Opća bolnica Dubrovnik, nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od ustanove može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija propisani su čl. 31. Zakona:

o tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i
u otvorenom formatu,
o u opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju
određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati
mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje,
o uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija,
odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu,
o na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje
ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike,
o vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim
dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave,
o tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti
ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, može se podnijeti službenici za informiranje Opće bolnice
Dubrovnik i to:

1. PUTEM POŠTE S NAZNAKOM “ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA” (NA  ADRESU OPĆA BOLNICA DUBROVNIK, DR. ROKA MIŠETIĆA 2, 20 000 DUBROVNIK ILI DONIJETI OSOBNO NA PROTOKOL OPĆE BOLNICE DUBROVNIK),
2. PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE NA ADRESU: sluzbenik-za-informiranje@bolnica-du.hr
3. USMENO NA ZAPISNIK KOD SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Pisani zahtjev u skladu s čl. 29. Zakona, mora sadržavati:
o naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
o podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, o ime, prezime i adresu fizičke osobe
podnositelja zahtjeva,
o tvrtku odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište,
o informacije koje korisnik želi ponovno upotrijebiti,
o oblik i način na koji korisnik želi primiti sadržaj traženih informacija
o svrhu korištenja informacija (komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu).

Tijelo javne vlasti postupat će po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija putem sredstava elektroničke komunikacije, kad god je to moguće i prikladno.

RJEŠAVANJE O ZAHTJEVU ZA PRISTUP INFORMACIJI

Na temelju zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, tijelo javne vlasti odlučit će rješenjem u roku 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Opća bolnica Dubrovnik ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Korisniku se mogu naplatiti stvarni materijalni troškovi ponovne uporabe informacija nastale zbog
reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacija, u skladu s kriterijima iz čl. 19. st. 3. Zakona.

PREDLOŠCI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

o Zahtjev za pristup informacijama o Zahtjev za dopunu/ispravak informacija
o Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
o Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Službenica za informiranje je Daria Vujević mag.iur.
e-mail: sluzbenik-za-informiranje@bolnica-du.hr

 

 

ODLUKE

OBRASCI

 IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

OSTALO

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br.12/2014,15/2014):