Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility
Dispečer odjela za tehničke poslove Marija Đurić dipl. ing. arh. +385 (0)20 431-673 marijadu@bolnica-du.hr

Ukratko o odjelu

Zadatak Odjela je održavanje i popravak objekata, temperaturno kondicioniranje objekta, proizvodnja i opskrba toplom vodom i parom, opskrba medicinskim plinovima, održavanje nemedicinske i medicinske opreme, informatičke opreme i infrastructure, kao i održavanje čistoće bolničkih odjela, službenih prostorija i kruga bolnice, pranje i glačanje rublja, te šivanje i popravak rublja.

Također u djelokrug rada Odjela spadaju i poslovi na pripremi dokumentacije za opremanje i adaptaciju/izgradnju prostora, za nabavku opreme, nadzor nad radom izvođačkih tvrtki itd.

Odjel obavlja putem viših stručnih savjetnika poslove: zaštite na radu, zaštite od požara, osiguranja objekata i opreme.

Odjel je organiziran kroz 5 odsjeka:

 • Odsjek za održavanje objekata
 • Odsjek za održavanje opreme
 • Odsjek za održavanje računalne infrastrukture
 • Odsjek zaštite na radu
 • Odsjek za pomoćne poslove

Odsjek za održavanje objekata

Ukratko o odsjeku

Odsjek za održavanje objekata je poslovna jedinica s najraznovrsnijom strukturom djelatnika po zanimanju i zvanju, a u poslove održavanja ulaze:

 • strojarske instalacije (grijanje, hlađenje, ventilacija, održavanje izdvojenih klimatizacijskih jedinica, medicinski plinovi, uređaji i postrojenje komprimiranog zraka, proizvodnja pare, uređaji i postrojenje TNP-a)
 • ugradnja i održavanje sustava automatike postrojenja
 • održavanje i popravci sustava za besprekidno napajanje (2 sustava 30 kVA – Hemodijaliza i Biokemijski i hematološki laboratorij; sustav 20 kVA – JIL i Koronarna jedinica)
 • održavanje i popravci sustava satne instalacije (satna instalacija, 2 matična sata, preko 50 satova
 • održavanje i popravci sustava razglasa (instalacija razglasa, audio komponente – 2 receivera, 10 linijskih pojačala, atenuatori, zvučnici)
 • električne instalacije (trafostanice, visokonaponske i niskonaponske instalacije, agregatno postrojenje, rasvjetna tijela, razvodne ploče, telefonske i vatrodojavne instalacije, te instalacije ozvučenja, satova i signalizacije)
 • ugradnja i održavanje sustava automatike postrojenja
 • hidro instalacije (topla i hladna voda, hidrantska mreža)
 • bojanje i montažerski radovi, manji građevinski zahvati (betonski radovi, keramičarski zahvati, postavljanje spuštenih stropova i pregradnih zidova, ugradnja vrata i prozora i njihovo održavanje)

Odsjek za održavanje opreme

VODITELJ ODSJEKA ZA ODRŽAVANJE OPREME

Nikša Kulaš, bacc. ing. el.
Tel: +385 (020) 431-706
Fax: +385 (020) 431-677
Mob: +385 91 4317-172
E-mail: med-oprema@bolnica-du.hr

Ukratko o odsjeku

Odsjek održavanja opreme je poslovna jedinica s najkompleksnijim opsegom djelatnosti u Odjelu tehničkih poslova, te su odgovornosti slijedeće:

 • održavanje i popravci medicinskih sustava i opreme
 • RTG dijagnostika – MR, 2 MSCT sustava, sustav za koronarnu angiografiju, 2 RTG sustava, sustav digitalne dijaskopije, mamograf, 3 mobilna RTG uređaja, denzitometrija, digitalizacija filmova, UZV sustavi
 • Anestezija i JIL – uređaji za anesteziju, respiratori, dva sustava središnjeg nadzora vitalnih funkcija s pratećim monitorima istih, 40 infuzijskih pumpi i injektomata
 • Kardiologija i koronarna jedinica – 2 sustava telemetrijskog praćenja pacijenata, sustav središnjeg nadzora vitalnih funkcija s monitorima istih
 • Neonatologija – 6 sustava inkubatora i respirator
 • Laboratorijska dijagnostika – biokemijski i hematološki analizatori i ostala laboratorijsko dijagnostička oprema
 • Transfuzija – imunohistokemijski analizatori, analizatori koagulacije, centrifuge, uređaji za proizvodnju krvnih pripravaka
 • Hemodijaliza – sustav za pripremu vode za potrebe hemodijalize, sterilizacije i biokemijskog laboratorija, 18 uređaja za hemodijalizu, uređaj za kontinuirane postupke
 • Sterilizacija – 3 sterilizatora, H2O2 sterilizator
 • Operacijski blok – 9 operacijskih stolova, 4 laparaskopska sustava, 3 operacijska mikroskopa, elektrokirurški generatori, instrumentarij, elektro aspiratori
 • Poliklinka – neurološka, oftalmološka, ORL, kardiološka, pulmološka, opća internistička, gastroenterološka i urološka dijagnostička oprema
 • Pedijatrijska poliklinika – spirometrija, 24 satni snimači NIBP-a i EKG-a EEG, FeNO dijagnostika, pH metrija
 • Ginekologija i porordiljstvo – UZV sustavi, CTG sustavi
 • Patologija i citologija – histokineti, rotacioni mikrotomi, krio mikrotom, stanica za obradu parafina, bojači tkiva, mikroskopi, termostati
 • održavanje i popravci sustava telefonije (telefonska i interfonska instalacije, kućna telefonska centrala Siemens HiPath 4000 – 400 internih brojeva, sustav mobilne telefonije – 150 pretplatničkih linija u VPN-u, fiksno
 • mobilni VPN) održavanje i popravci sustava ⦁ vatrodojave (instalacija vatrodojave, 3 vatrodojavne centrale Notifier 6000 AM međusobno povezane računalom s pripadajućom aplikacijom, 1500 elemenata sustava dimnih i termičkih detektora požara, ručnih javljača požara, modula za aktivaciju PP vrata i PP zaklopki, izolatora petlji)
 • održavanje i popravci sustava vatrodojave (instalacija vatrodojave, 3 vatrodojavne centrale Notifier 6000 AM međusobno povezane računalom s pripadajućom aplikacijom, 1500 elemenata sustava – dimnih i termičkih detektora požara, ručnih javljača požara, ⦁ modula za aktivaciju PP vrata i PP zaklopki, izolatora petlji)
 • održavanje i popravci sustava za bolničku signalizaciju (instalacija sustava, elementi za poziv iz bolesničke sobe, upravljačka jedinica u bolesničkoj sobi i na nadzornom pultu, funkcionalnost govorne komunikacija s medicinskim osobljem, provjera vizualnih i audio komponenti sustava – sustav Zettler 200+ i Zettler Medicall 800)
 • održavanje i popravci sustava tehničke zaštite (instalacije alarma s pratećom centralom i elementima sustava – detektorima pokreta, detektorima loma stakla, dinamičke i vanjske sirene, bljeskalice, kontrole prolaza; sustav video nadzora – 3 HDR snimača, preko 30 kamera)
 • održavanje i popravci sustava kabelske televizije (instalacija antenskog sustava, antene, linijska pojačala, TV prijemnici)

Temeljna odrednice rada Odsjeka za održavanje opreme je da se u najkraćem mogućem vremenskom roku obavi najkvalitetnija detekcija kvara na uređaju ili sustavu, te po obavljenoj detekciji izvrši popravak odnosno, ako popravak zahtjeva zamjenu elemenata opreme ili sustava, da se isti promptno dobave i zamjene ili ako navedeno nije moguće da se organizira žurna servisna intervencija od strane vanjskog servisa, te se ista koordinira do povrata uređaja ili sustava u ispravno stanje i punu funkcionalnost.

Odsjek za održavanje opreme je odgovoran za organizaciju, koordinaciju i praćenje rada prilikom servisnih intervencija od strane vanjskih servisa, kao i verifikaciju radova istih. Također Odsjek obavlja pripremu i slanje uređaja u vanjske servise, te se brine za povrat i provjeru ispravnosti i funkcionalnosti nakon popravka u vanjskim servisima te verificira radne naloge vanjskih servisa.

Također vodimo sve potrebne administrativne poslove vezane uz navedenu opremu (registar opreme s pratećim historijatom u koji su uključeni svi podaci koji se odnose na istu od instalacije u OB Dubrovnik – način nabave, ugovori o nabavi, ugovori o održavanju, evidencija kvarova i popravaka s pratećim troškovima popraćenim radnim nalozima Odjela tehničkih poslova te eventualnim rashodima uređaja i sustava).

Odsjek za održavanje računalne infrastrukture

VODITELJ ODSJEKA ZA ODRŽAVANJE RAČUNALNE INFRASTRUKTURE

Milan Gudelj Velaga, ing. – sistemski administrator
E-mail: milanv@bolnica-du.hr
Tel: +385 (020) 431-741
Fax: +385 (020) 431-677
E-mail: itpodrska@bolnica-du.hr

Ukratko o odsjeku

Odsjek za održavanje računalne infrastrukture bavi se poslovima održavanja, planiranja i implementiranja hardverskih, softverskih i infrastrukturnih komponenti kompletnog bolničkog informatičkog sustava.

Poslove dijelimo na:

 • održavanje poslužitelja-servera, arhiviranje i čuvanje bolničkih podataka, održavanje profila korisnika…
 • instaliranje i održavanje računala, pisača i drugih sličnih informatičkih resursa
 • pružanje informatičke potpore korisnicima bolničkog informatičkog sustava
 • nabava, implementiranje i održavanje bolničke računalne mreže
 • komuniciranje i savjetovanje s vanjskim davateljima informatičkih proizvoda i usluga
 • sudjelovanje u dijagnostici i otklanjanju kvarova medicinske opreme zajedno s kolegama iz odsjeka za održavanje opreme.

Parametri bolničkog informatičkog sustava:

 • korištena računalna mjesta: 600
 • pisači: 270
 • broj korisnika-a na poslovnom sustavu: 800

Trenutni kapaciteti informatičkog sustava: 8 fizičkih servera i 29 virtualnih i to:

 • 9 servera – za rad korisnika preko RDP sustava
 • 1 server – za pristupanje korisnika sistemu
 • 1 server – za BIS bazu podataka
 • 1 server – za arhiviranje podataka
 • 1 server – za mail server
 • 1 server – za backup podataka
 • 1 server – antivirus i vatrozid
 • 1 server – za komunikaciju prema CEZIH-u
 • 3 servera – za RIS-PACS sustav
 • 10 servera – VPN pristup, Domain controleri i sl.

Odsjek zaštite na radu

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ZAŠTITU NA RADU, PROTUPOŽARNU ZAŠTITU, CIVILNU ZAŠTITU I OSIGURANJE

Magdalena Garvanović, struč. spec. ing. admin. chris.
Tel: +385 (020) 431-768
Fax: +385 (020) 431-677
E-mail: magdalenag@bolnica-du.hr

Ukratko o odsjeku

Odsjek zaštite na radu obuhvaća poslove zaštite na radu, zaštite od požara, civilne zaštite i osiguranja. Stručnjak zaštite na radu II. stupnja zaposlen u odsjeku radi poslove zaštite na radu, zaštite od požara, civilne zaštite, zaštite okoliša, osiguranja imovine te ostale poslove. Glavna svrha odsjeka je provođenje postupaka i pravila u svrhu otkrivanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje radnika. U novije vrijeme radnici su izloženi većem riziku na radu, koriste se nove tehnologije te se donosi cijeli niz novih zakonskih propisa koji se mogu adekvatno implementirati u poslovanje samo kontinuiranom edukacijom stručnjaka zaštite na radu, ovlaštenika poslodavca i samih radnik a sve u svrhu unaprjeđenja zaštite zdravlja i sigurnosti radnika na radnom mjestu.

Poslovi zaštite na radu obuhvaćaju:

 • Organizaciju osposobljavanja radnika za rad na siguran način prilikom zapošljavanja, promjene u radnom postupku, uvođenja nove radne opreme, promjene radnog mjesta i utvrđenog oštećenja zdravlja na temelju izrađenog plana i programa osposobljavanja
 • Organiziranje različitih osposobljavanja radnika prema opasnostima na radnom mjestu (osposobljavanje za rad sa kemikalijama, rad na visini, rukovanje posudama stlačenih plinova, rukovanje kotlovskim postrojenjem itd.)
 • U suradnji sa poslodavcem definiranje odgovornih osoba
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za provedbu mjera zaštite na radu
 • Stručna pomoć poslodavcu, ovlašteniku poslodavca, povjereniku radnika te svim radnicima u provedbi mjera i unapređenju zaštite na radu
 • Praćenje promjena, izmjena ili dopuna propisa i zakona koji uređuju oblast zaštite na radu te na osnovu njih predlaganje izmjena i dopuna postojećih općih akata iz područja zaštite na radu
 • Izrada procjene rizika i prema potrebama njezino revidiranje
 • Izrada pravilnika o zaštiti na radu
 • Sudjelovanje u izradi plana evakuacije i spašavanja
 • Izrada internih akata (Pravilnik o alkohotesitiranju radnika, Pravilnik o ionizirajućem zračenju, itd.)
 • Izrada postupnika za rad
 • Izrada uputa za siguran rad te postavljanje istih
 • Postavljanje sigurnosnih oznaka, upozorenja, zabrana i obavijesti
 • Vođenje zakonom propisanih evidencija i isprava
 • Periodično ispitivanje:
  • radne opreme
  • radnog okoliša
  • ispravnosti električnih instalacija
  • ispravnosti plinskih instalacija
  • sustava gromobranskih instalacija
  • učinkovitosti ventilacije i mikroklimatskih uvjeta
  • sustava strojarnica termotehničkih postrojenja
  • sustava kotlovskog postrojenja i postrojenja za brzu proizvodnju pare
  • sustava stacioniranog automatskog disel agregata
  • strojeva sa povećanim opasnostima
  • razine laserskog zračenja
  • dizala
 • Unutarnji nadzor nad primjenama pravila zaštite na radu te poticanje i savjetovanje poslodavca i ovlaštenika poslodavca da otklanjaju nedostatke vezane za zaštitu na radu (kontrola korištenja OZO, zabrana uporabe duhanskih proizvoda, održavanje evakuacijskih puteva, pregled radnog prostora, itd.)
 • Suradnja sa tijelima nadležnima za poslove inspekcije, sa zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ovlaštenim osobama te specijalistom medicine rada
 • Upućivanje radnika na periodičnu i izvanrednu ocjenu zdravstvene sposobnosti
 • Prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim oboljenjima te priprema propisanih prijava ozljede na radu, profesionalnih bolesti i izrada izvješća za potrebe poslodavca
 • Provođenje posebne zaštite osjetljivih skupina radnika
 • Sudjelovanje u radu Odbora zaštite na radu Opće bolnice Dubrovnik
 • Suradnja s poslodavcem prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina
 • Suradnja s poslodavcem prilikom nabave radne opreme, osobne zaštitne opreme i ostalih sredstava rada
 • Provođenje postupka alkotestiranja radnika na radnom mjestu
 • U suradnji sa voditeljem uslužnih i tehničkih djelatnosti u zakonskim okvirima prijavljivanje izvođenje radova na privremenom gradilištu
 • Koordiniranje u provođenju vježba evakuacije
 • Organiziranje osposobljavanja radnika za provođenje evakuacije
 • Ostali poslovi zaštite na radu u skladu sa potrebama poslodavca

Poslovi zaštite od požara obuhvaćaju:

 • Godišnje ispitivanje:
  • sustava vatrodojave,
  • protupožarnih vrata i ormara,
  • unutarnje i vanjske hidrantske mreže
 • Godišnje ispitivanje i servis 300 vatrogasnih aparata te tijekom godine raspoređivanje novih vatrogasnih aparata prema njihovim pozicijama
 • Osposobljavanje radnika za primjenu protupožarnih mjera
 • Sudjelovanje u izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, Plana zaštite od požara, Pravilnika zaštite od požara te ostalih akata po potrebi
 • Organiziranje i provođenje zaštite od požara, stručna pomoć poslodavcu i ovlaštenicima poslodavca
 • Sudjelovanje pri inspekcijskom nadzoru
 • Praćenje promjena, izmjena ili dopuna propisa i zakona koji uređuju oblast zaštite od požara, te na osnovu njih predlaganje izmjena i dopuna postojećih općih akata iz područja zaštite od požara
 • Planiranje nabave vatrogasnih aparata, sredstava i opreme za gašenje požara u suradnji s voditeljem odjela za uslužne i tehničke poslove
 • Izrada sigurnosnih uputa, oznaka opasnosti i zabrana te njihovo postavljanje
 • Provedba nadzora nad primjenom protupožarnih mjera te savjetovanje poslodavca, ovlaštenika i radnika o otklanjanju uočenih nedostataka
 • Izrada zapisnika o nastalom požaru te sudjelovanje u otklanjanju uzroka nastanka požara
 • Ostali poslovi zaštite od požara u skladu sa potrebama poslodavca

Poslovi civilne zaštite obuhvaćaju:

 • Stručna pomoć poslodavcu u provođenju zakonskih obveza, mjera i aktivnosti iz područja civilne zaštite
 • Suradnja sa tijelima nadležnima za poslove inspekcije
 • Postavljanje propisanih znakova za uzbunjivanje i obavješćivanje s ciljem pružanja pravodobnih i nužnih informacija za učinkovitu zaštitu
 • Izrada Elaborata o internom sustavu i provedbi uzbunjivanja, obavješćivanja i prijemu priopćenja
 • Izrada Procjene rizika zbog korištenja opasnih tvari te usklađivanje sa novonastalim propisima
 • Izrada Operativnog plana zaštite i spašavanja zbog korištenja opasnih tvari i usklađivanje sa novonastalim propisima
 • Vođenje registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari
 • U suradnji sa poslodavcem planiranje nabave opreme za zaštitu i spašavanje
 • Ostali poslovi civilne zaštite u skladu sa potrebama poslodavca

Poslovi zaštite okoliša koji se rade u sklopu odsjeka zaštite na radu:

 • Suradnja sa tijelima nadležnima za poslove inspekcije
 • Godišnje vođenje cjelokupnog registra onečišćenja okoliša
 • Periodično provođenje ispitivanja na nepropusnost rashladnih uređaja
 • Stručna pomoć poslodavcu oko izrade internih akata i izdavanja vodopravne dozvole
 • Periodično ispitivanje kvalitete i količine otpadnih voda te vođenje očevidnika o ispitivanju te dostava dokumentacije nadležnim institucijama
 • Vođenje očevidnika o količinama ispuštenih otpadnih voda te dostava dokumentacije nadležnim institucijama
 • Mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz stacioniranih izvora
 • Ispitivanje i čišćenje spremnika lož ulja

Poslovi osiguranja obuhvaćaju:

 • Utvrđivanje nastale štete na imovini bolnice
 • Prijava nastale štete te prikupljanje dokumentacije potrebne za odobrenje odštetnog zahtjeva

Ostali poslovi:

 • Naručivanje plina za potrebe glavne kuhinje bolnice
 • Umjeravanje vaga
 • Umjeravanje i ispitivanje ubodne kuhinjske sonde
 • Periodično umjeravanje i ispitivanje 59 sigurnosnih ventila
 • Periodično ispitivanje 58 kom opreme pod tlakom (tlačna proba, vanjski i unutarnji pregledi)
 • Prijava nepokretnih uređaja i opreme – PNOS