Pretraga

Tekst
A A A
Prikaz
.st0{fill-rule:evenodd;clip-rule:evenodd;}
accessibility
Email
Veličina teksta
A A A
Tema
accessibility
VODITELJ ODJELA Bernarda Hajdić dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije bernardah@bolnica-du.hr
GLAVNA SESTRA Marija Šilje dipl. med. techn. marec@bolnica-du.hr

Liječnici

Bernarda Hajdić, dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije
Miho Jančić dr. med. specijalist psihijatrije
Prim. Hrvoje Marković dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. psihoterapije
Davor Grilec dr. med. specijalist psihijatrije, subspec. socijalne psihijatrije
Ivana Haluga Golubović dr. med. specijalist psihijatrije
Marijana Batković Šošo dr. med. specijalist psihijatrije
Marija Bošković dr. med. specijalist psihijatrije
Marin Anton Kirigin dr. med. specijalist psihijatrije

PSIHOLOZI

Mr. sc. Josip Lopižić, specijalist kliničke psihologije/klinički psiholog
Božica Raguž Staničić, magistar psihologije/profesor psihologije/diplomirani psiholog

Ukratko o odjelu

Odjel za psihijatriju smješten je na drugom katu objekta A. Organizacija rada na odjelu funkcionira po načelima suvremene organizacije, dijagnostike i terapije za duševne bolesnike. Rad s bolesnicima odvija se primjenom psihofarmakoterapije, uz psiho i sociodinamski pristup putem individulane i grupne terapije. Stacionarni dio odjela raspolaže s 21 krevetom. Na odjelu se zbrinjavaju i liječe pacijenti s akutnim i kroničnim bolestima uz stalan nadzor. Timskim pristupom liječničkog i medicinskog osoblja te stručnjaka iz psihosocijalnog područja omugućava se uvid u cjelokupno stanje pacijenta. Budući da je naš odjel akutnog tipa smještaja, važno je naglasiti suradnju odjela s psihijatrijskim klinikama i specijaliziranim bolnicama na području RH, koja doprinosi na podizanju kvalitete liječenja bolesnika, u smislu nastavka diferencijacije etiologije bolesti kao i učinkovitijem oporavku pacijenata na produženom liječenju.

Poliklinički dio odjela smješten je u niskom prizemlju i sastoji se od dvije opće specijalističke ambulante, ambulantom za dječju i adolescentnu psihijatriju, te hitnom psihijatrijskom ambulantom. Rad u ambulantama organiziran je radnim danima, pružanjem usluga, pregleda, psihoterapije, konzultacija. U polikliničkom dijelu na godišnjoj razini realizira se preko 18.000 usluga.

Kabineti za kliničku psihologiju organizirani su radom u dva kabineta, te u radu s pacijentima koriste se psihodijagnostičke metode i sredstva.
Zbrinjavanje i rješavanje socijalne problematike ležećih pacijenata uključuje rad socijalne radnice, koja ujedno sudjeluje u konzilijarnom radu na svim odjelima bolnice.

Savjetovalište za mentalnu higijenu i alkoholizam pruža usluge liječenja i rehabilitacije pacijentima ovisnim o prekomjernom pijenju alkohola, kroz individualni rad s ovisnicima i članovima njihovih obitelji.

Dnevna bolnica radi na principima individulane i grupne terapije edukacijom bolesnika o bolesti, terapijskim tehnikama suportivno dinamske psihoterapija, realitetne terapije, antistigma terapije, relaksacijske tehnike i progresivno mišićna relaksacija. Način rada je timski u kojem sudjeluju dva psihijatra, bacc. sestrinstva, te psihologinja i socijalna radnica prema rasporedu.

Jedinica za poremećaje razvojne dobi bazirana je na metodama rada logopedske i psihologijske struke. Smještena je u objektu „E2“.

JEDINICA ZA POREMEĆAJE RAZVOJNE DOBI

Jedinica za poremećaje razvojne dobi dugi niz godina je dio Odjela za psihijatriju a sastoji se od tima psihologa i logopeda.
Ima zaseban ulaz u objektu „E2“ na koji se dolazi s parkinga za djelatnike OB Dubrovnik (nakon zgrade hitne pomoći).
Administracija: tel. +385 (020) 431-582

PSIHOLOGIJSKA DJELATNOST:

Psihodijagnostička obrada djece predškolske, školske i adolescentne dobi
Psihologijsko savjetovanje djeteta i adolescenta
Psihologijsko savjetovanje roditelja /skrbnika
Psihologijski tretman traume
Psihosocijalna edukacija za prilagodbu na zdravstveno stanje
Psihološka priprema djeteta za medicinski postupak ili drugi stresni događaj
Individualna psihoterapija kod psihologa

Psihologijske jedinice:

Nanda Kalafatović, prof. klinički psiholog, Tel: +385 (020) 431-819
Martina Zečević, dipl. psiholog,
Katarina Kotlar, mag. psih., Tel: +385 (020) 431-687

LOGOPEDSKA DJELATNOST:

Dijagnostika jezično – govorno – glasovnih teškoća djece i odraslih:
Koriste se standardizirani logopedski testovi za procjenu teškoća:
kašnjenje u jezično – govornom razvoju,
komunikacijski poremećaji,
smetnje izgovora,
poremećaji ritma i tempa govora,
jezične smetnje,
poremećaji čitanja i pisanja,
poremećaji glasa.
Terapija jezično – govorno – glasovnih poteškoća djece i odraslih:
Logopedska terapija je individualizirana, osmišljena i planirana prema specifičnim potrebama djece i odraslih.
U Jedinici se provodi logopedska terapija nakon laringektomije.
Savjetovanje roditelja/ skrbnika i članova obitelji.

Logopedske jedinice:

Iva Maria Demarin Hrnkaš, mag. logoped.
E-mail: ivamd@bolnica-du.hr

Nikolina Klešković, mag. logoped.
E-mail: nikolinakl@bolnica-du.hr

Marija Hrtica, prof. logoped.
E-mail: marijah@bolnica-du.hr

Milica Ban, mag. logoped.
E-mail: milicab@bolnica-du.hr

Jovanović Marta, mag. logoped.
E-mail: martaj@bolnica-du.hr

Zorana Dedić, mag. logoped., univ. spec. rehab. educ.
E-mail: zoranad@bolnica-du.hr